Algemene ledenvergadering 2018-2019

Jaarvergadering EDO seizoen 2018-2019

GYMNASTIEK- EN SPORTVERENIGING EENDRACHT DOET OVERWINNEN

Het bestuur nodigt u als lid of als ouder/verzorger van een jeugdlid uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 9 december 2019 bij bestuurslid Ida Vellinga aan de Zeevaartschoolstraat 5, West-Terschelling.

Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag controle kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

9. Rondvraag

10. Sluiting

Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als er leden of ouders plaats zouden willen nemen in het bestuur en/of op te richten commissies om het bestuur te helpen bij bijv. de catering van wedstrijden, uitvoering, instuiven etc. Enthousiaste mensen die hier wel tijd in willen steken kunnen zich aanmelden bij het bestuur of een van de leidinggevenden.